Generator okręgów

Command:

Ilość komend:

promień x (0 oznacza 1):

promień y (0 oznacza tę samą wartość jak przy x):

Przesunięcie w stopniach:

Ścieżka:

Prefiks nazw plików:


Instructions:

Modyfikatory do użycia w komendzie:
%n – numer linijki, odliczanie następuje od zera
%x – promień x
%y – promień y. Zauważ, że promień we współrzędnej „y” jest dostosowany do tego, aby można go było używać jako współrzędnej „z” w Minecrafcie. Ponieważ współrzędne OX/OY na kartezjańskim układzie współrzędnych oraz OX/OZ w grze są odwrócone, parametr ten jest również odwracany. Jeśli chcesz przywrócić zachowanie algebraiczne, podaj ujemną wartość.
%% – znak procenta